Nghệ Thuật Xưa | Homepage
Một số hình ảnh về lệ bài dưới thời Nguyễn

Một số hình ảnh về lệ bài dưới thời Nguyễn

0 Comments 🕔09.Aug 2014

Thái Bình Thiên Tử 太平天子, Khai Dinh (1916-1925),

Đại Bang Duy Bình 大邦維屏, Khai Dinh (1916-1925),

Thái Bình Thiên Tử 太平天子, Bao Dai (1925-1945),

Đông Cung Hoàng Thái Tử 東宮皇太子, Bao Dai (1925-1945)

Bao Dai (1925-1945)

Ngự tiền Đại thần 御前大臣, Thiêu Tri (1841-1847)

Thiệu Trị sắc tứ 紹治敕賜, Thiêu Tri (1841-1847)

Thượng thư bộ Hình 上書部刑, the ky 19

Quốc Tử Giám … giáo 國子監… 教

Tân Lân phường Lý trưởng 新磷坊里長

Cơ Mật Đại Thần 機密大臣

Lễ bộ tá lý chánh sự 禮部佐理政事

Hàn Lâm Viện Trước tác 翰林院著作

Hàn Lâm Viện Kiểm tịch 翰林院檢籍

Hàn Lâm Viện Cung Phụng 翰林院供奉.

Thành chính tam phẩm Thị Nội 成政三品柿內

Ngọc … Thái Trưởng Công Chúa 太長公主

Nử quan 女官

Tòng sự 從事

Nguon anh: Philippe Truong

 

Similar Articles

Giá Trị Của Nghệ Thuật: Phần 5 – Dấu ấn lịch sử

Giá Trị Của Nghệ Thuật: Phần 5 – Dấu ấn lịch sử 0

Có mười tiêu chí để các chuyên gia tại các sàn đấu giá lớn trên

Giá Trị Của Nghệ Thuật: Phần 4 – Nguồn Gốc

Giá Trị Của Nghệ Thuật: Phần 4 – Nguồn Gốc 0

Có mười tiêu chí để các chuyên gia tại các sàn đấu giá lớn trên

Giá Trị Của Nghệ Thuật: Phần 3 – Tính Hiếm Có

Giá Trị Của Nghệ Thuật: Phần 3 – Tính Hiếm Có 0

Có mười tiêu chí để các chuyên gia tại các sàn đấu giá lớn trên

Giá Trị Của Nghệ Thuật: Phần 2 – Tình Trạng

Giá Trị Của Nghệ Thuật: Phần 2 – Tình Trạng 0

Có mười tiêu chí để các chuyên gia xem xét khi gán giá cho những

Giá Trị Của Nghệ Thuật: Phần 1 – Tính Nguyên Bản

Giá Trị Của Nghệ Thuật: Phần 1 – Tính Nguyên Bản 0

Có mười tiêu chí để các chuyên gia tại các sàn đấu giá lớn trên

No Comments

No Comments Yet!

No one have left a comment for this post yet!

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *