Trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam có một gian trưng bày tượng các vị La hán chùa Tây Phương.

Các bức tượng gỗ mít sinh động này được làm khi đại thần Phan Huy Ích từ Hà Tĩnh ra định cư tại quê vợ gần chùa Thầy, Hà Tây. Ông là em rể đại thần Ngô Thì Nhậm.

Cả hai ông đều đỗ Tiến sĩ dưới thời Lê-Trịnh, nhưng khi quân Tây Sơn ra Bắc, hai ông đã ra giúp vua Quang Trung. Vì thế, sau này, tên hai ông trên bia đá ở Văn miếu – Quốc Tử giám đã bị nhà Nguyễn đục đi.

Những bức tượng La hán trong Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đẹp đẽ và bóng bẩy hơn nhiều so với các bức tượng nguyên bản trong chùa.

Thời Nguyễn, kinh đô chuyển vào Huế.  Vì thế, muốn tìm hiểu về Mỹ thuật thời Nguyễn, cần tới Bảo tàng cổ vật cung đình Huế ở thành phố Huế.

Bà Tu Mật
Vasumatra

Chùa Tây Phương – tỉnh Hà Tây
Tay Phuong pagoda – Ha Tay province
Pagode Tay Phuong – Province Ha Tay
1794.
Gỗ phủ sơn. Lacquered wood. Bois laqué.
H: 175 cm.

Hiệp Tôn Giả
Parsva

Chùa Tây Phương – tỉnh Hà Tây
Tay Phuong pagoda – Ha Tay province
Pagode Tay Phuong – Province Ha Tay
1794.
Gỗ phủ sơn. Lacquered wood. Bois laqué.
H: 175 cm.

Tổ Di Giá Ca
Misamta

Chùa Tây Phương – tỉnh Hà Tây
Tay Phuong pagoda – Ha Tay province
Pagode Tay Phuong – Province Ha Tay
1794.
Gỗ phủ sơn. Lacquered wood. Bois laqué.
H: 192 cm.

La Hầu La Đa
Bahulater

Chùa Tây Phương – tỉnh Hà Tây
Tay Phuong pagoda – Ha Tay province
Pagode Tay Phuong – Province Ha Tay
1794.
Gỗ phủ sơn. Lacquered wood. Bois laqué.
H: 132 cm.

Đề Ca Ca
Dhitaka

Chùa Tây Phương – tỉnh Hà Tây
Tay Phuong pagoda – Ha Tay province
Pagode Tay Phuong – Province Ha Tay
1794.
Gỗ phủ sơn. Lacquered wood. Bois laqué.
H: 103 cm.

Phật Đà Nam Đề
Buddhanandi

Chùa Tây Phương – tỉnh Hà Tây
Tay Phuong pagoda – Ha Tay province
Pagode Tay Phuong – Province Ha Tay
1794.
Gỗ phủ sơn. Lacquered wood. Bois laqué.
H: 98 cm.

Tuyết Sơn
Sakyamuni (Buddha) on Snowy Mount
Sakyamuni (Bouddha) au mont de neige

Chùa Tây Phương – tỉnh Hà Tây
Tay Phuong pagoda – Ha Tay province
Pagode Tay Phuong – Province Ha Tay
1794.
Gỗ phủ sơn. Lacquered wood. Bois laqué.
H: 137 cm.

Mã Minh
Asvaghesa

Chùa Tây Phương – tỉnh Hà Tây
Tay Phuong pagoda – Ha Tay province
Pagode Tay Phuong – Province Ha Tay
1794.
Gỗ phủ sơn. Lacquered wood. Bois laqué.
H: 146 cm.

Già Già Na Xá
Sargita Vatshita

Chùa Tây Phương – tỉnh Hà Tây
Tay Phuong pagoda – Ha Tay province
Pagode Tay Phuong – Province Ha Tay
1794.
Gỗ phủ sơn. Lacquered wood. Bois laqué.
H: 188 cm.

Già Na Hòa Tu
Sarnavasa

Chùa Tây Phương – tỉnh Hà Tây
Tay Phuong pagoda – Ha Tay province
Pagode Tay Phuong – Province Ha Tay
1794.
Gỗ phủ sơn. Lacquered wood. Bois laqué.
H: 103 cm.

Tăng Già Nan Đề
Sainghanadi

Chùa Tây Phương – tỉnh Hà Tây
Tay Phuong pagoda – Ha Tay province
Pagode Tay Phuong – Province Ha Tay
1794.
Gỗ phủ sơn. Lacquered wood. Bois laqué.
H: 93 cm.

Bộ tem các vị La hán chùa Tây Phương (thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa)

Bộ tem 8 vị Kim Cương trong chùa Tây Phương

Tuyết Sơn
Sakyamuni (Buddha) on Snowy Mount
Sakyamuni (Bouddha) au mont de neige

Chùa Kh’leang – tỉnh Sóc Trăng
Kh’leang pagoda – Soc Trang province
Pagode Kh’leang – Province de Soc Trang
Thế kỷ 19. 19-th century. 19-e siècle
Gỗ. Wood. Bois.
H: 85 cm.

Tuyết Sơn
Sakyamuni (Buddha) on Snowy Mount
Sakyamuni (Bouddha) au mont de neige

Chùa Nễ Châu – tỉnh Hưng Yên
Ne Chau pagoda – Hung Yen province
Pagode Ne Chau – Province de Hung Yen
Thế kỷ 17. 17-th century. 17-e siècle
Gỗ phủ sơn. Lacquered wood. Bois laqué.
62 x 85 x 55 (cm).

Phật
Buddha
Bouddha

Tỉnh Hưng Yên – Hung Yen province – Province de Hung Yen
Thế kỷ 19. 19-th century. 19-e siècle
Gỗ. Wood. Bois.
H: 93 cm.

Vua Lý Nam Đế và Hoàng hậu
King Ly Nam De and the Queen
Le Roi Ly Nam De et la Reine

Tỉnh Thái Bình – Thai Binh province – Province de Thai Binh.
Thế kỷ 18. 18-th Century. 18-e Siècle.
Sơn dầu trên gỗ. Varnished wood. Bois verni.
112 x 182 (cm).

Vua Rộc
King Roc
Le Roi Roc

Huyện Kiến Xương – Tỉnh Thái Bình
Kien Xuong district – Thai Binh province
District Kien Xuong – Province de Thai Binh.
Thế kỷ 18. 18-th Century. 18-e Siècle.
Sơn dầu trên gỗ. Varnished wood. Bois verni.
112 x 182 (cm).

Công vị quốc sư Đại Dương Nguyễn Quý Kính (1692-1766)
Mr. Nguyen Quy Kinh – Dai Duong teacher of the crown prince
M. Nguyen Quy Kinh – Précepteure du prince héritier Dai Duong

Nhà thờ họ Nguyễn Quý – Từ Liêm – Hà Nội
Worshipping house of Nguyen Kinh family – Tu Liem – Hanoi
L’eglise de la famille Nguyen Quy – Tu Liem – Hanoi.
1766.
Màu trên giấy. Gouache on paper. Gouche sur papier.
175 x 116 (cm).

Chân dung cụ Nguyễn Chu Ái
Portrait of Mr. Nguyen Chu Ai
Portrait de M. Nguyen Chu Ai

Cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19.
Late 18-th century, early 19-th century.
Fin du 18-e siècle, debut du 19-e siècle.
Màu trên giấy. Gouache on paper. Gouche sur papier.
142 x 105 (cm).

Chân dung cụ bà Minh Nhẫn
Portrait of Mrs. Minh Nhan
Portrait de Mme. Minh Nhan

Huyện Quỳnh Phụ – Tỉnh Thái Bình
Quynh Phu district – Thai Binh province
District Quynh Phu – Province de Thai Binh.
1804.
Bột màu trên giấy. Gouache on paper. Gouche sur papier.
77 x 120 (cm).

Nguyễn Siêu dạy học
Confucian Nguyen Sieu giving lecture
Maitre Nguyen Sieu enseigne

Hà Nội – Hanoi city – Hanoi ville
1853.
Bột màu trên giấy. Gouache on paper. Gouche sur papier.
144 x 73 (cm).

Giảng học đồ
Picture of giving lecture
Representation d’un lecon

Đền Độc Lôi – tỉnh Nghệ An
Doc Loi temple – Nghe An province
Temple Doc Loi – Province de Nghe An.
Cuối thế kỷ 18 – Late 18-th century – Fin du 18-e siècle.
Giấy dó. Do (poonah) paper. Papier de rhamnoneuron.
52 x 127 (cm).

Quan võ vinh quy
Triumphant return of a civil commander
Retour glorieux d’un mandarin millitaire

Đền Độc Lôi – tỉnh Nghệ An
Doc Loi temple – Nghe An province
Temple Doc Loi – Province de Nghe An.
Cuối thế kỷ 18 – Late 18-th century – Fin du 18-e siècle.
Giấy dó. Do (poonah) paper. Papier de rhamnoneuron.
52 x 131 (cm).

Quan văn vinh quy
Triumphant return of a civil mandarin
Retour glorieux d’un mandarin civil

Đền Độc Lôi – tỉnh Nghệ An
Doc Loi temple – Nghe An province
Temple Doc Loi – Province de Nghe An.
Cuối thế kỷ 18 – Late 18-th century – Fin du 18-e siècle.
Giấy dó. Do (poonah) paper. Papier de rhamnoneuron.
52 x 131 (cm).

Tác giả : PhanHong

Nguồn : http://vnkatonak.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.