Nghệ Thuật Xưa | Homepage

Category "Thị Trường hôm nay có gì?"

Tranh sơn mài Việt Nam, 1960, giá ước lượng 300 – 500 EUR

Tranh sơn mài Việt Nam, 1960, giá ước lượng 300 – 500 EUR 0

Tranh sơn mài Việt Nam, 1960, giá ước lượng 200-300 EUR

Tranh sơn mài Việt Nam, 1960, giá ước lượng 200-300 EUR 0

Tượng bán thân Việt Nam, khoảng 1920, giá ước lượng 80 – 90 EUR

Tượng bán thân Việt Nam, khoảng 1920, giá ước lượng 80 – 90 EUR 0

Trống đồng cầu mưa, thế kỷ XX, giá ước lượng 400-600 EUR

Trống đồng cầu mưa, thế kỷ XX, giá ước lượng 400-600 EUR 0

Trống đồng cầu mừa, thế kỷ XX, giá ước lượng 400 – 600 EUR

Trống đồng cầu mừa, thế kỷ XX, giá ước lượng 400 – 600 EUR 0

Tượng gỗ sơn son, thế kỷ XIX, giá ước lượng 500-600 EUR

Tượng gỗ sơn son, thế kỷ XIX, giá ước lượng 500-600 EUR 0

Vương trượng ngự dụng hiệu đề Thiệu Trị

Vương trượng ngự dụng hiệu đề Thiệu Trị 0

Bát xanh trắng ký kiểu giả? hiệu đề Nội Phủ Thị Trung, giá ước lượng 200-300 Euros

Bát xanh trắng ký kiểu giả? hiệu đề Nội Phủ Thị Trung, giá ước lượng 200-300 Euros 0

Tranh Việt tại phiên đấu giá nghệ thuật Châu Á của nhà Christie’s ngày 27 tháng 11 năm 2016

Tranh Việt tại phiên đấu giá nghệ thuật Châu Á của nhà Christie’s ngày 27 tháng 11 năm 2016 0

Tranh màu nước trên giấy, họa sĩ Nguyễn Tường Lân, giá dự đoán 6000-8000 (EUR)

Tranh màu nước trên giấy, họa sĩ Nguyễn Tường Lân, giá dự đoán 6000-8000 (EUR) 0