Nghệ Thuật Xưa | Homepage

Category "Thị Trường hôm nay có gì?"

Trống đồng cầu mưa, thế kỷ XX, giá ước lượng 400-600 EUR

Trống đồng cầu mưa, thế kỷ XX, giá ước lượng 400-600 EUR 0

Trống đồng cầu mừa, thế kỷ XX, giá ước lượng 400 – 600 EUR

Trống đồng cầu mừa, thế kỷ XX, giá ước lượng 400 – 600 EUR 0

Tượng gỗ sơn son, thế kỷ XIX, giá ước lượng 500-600 EUR

Tượng gỗ sơn son, thế kỷ XIX, giá ước lượng 500-600 EUR 0

Vương trượng ngự dụng hiệu đề Thiệu Trị

Vương trượng ngự dụng hiệu đề Thiệu Trị 0

Bát xanh trắng ký kiểu giả? hiệu đề Nội Phủ Thị Trung, giá ước lượng 200-300 Euros

Bát xanh trắng ký kiểu giả? hiệu đề Nội Phủ Thị Trung, giá ước lượng 200-300 Euros 0

Tranh Việt tại phiên đấu giá nghệ thuật Châu Á của nhà Christie’s ngày 27 tháng 11 năm 2016

Tranh Việt tại phiên đấu giá nghệ thuật Châu Á của nhà Christie’s ngày 27 tháng 11 năm 2016 0

Tranh màu nước trên giấy, họa sĩ Nguyễn Tường Lân, giá dự đoán 6000-8000 (EUR)

Tranh màu nước trên giấy, họa sĩ Nguyễn Tường Lân, giá dự đoán 6000-8000 (EUR) 0

Đá quý vân gấu trúc được định giá 23,6 triệu USD

Đá quý vân gấu trúc được định giá 23,6 triệu USD 0

Viên đá hơn 3.000 năm tuổi có giá 200 triệu USD

Viên đá hơn 3.000 năm tuổi có giá 200 triệu USD 0

Ấm trà quý thời Càn Long giá 3,4 triệu USD

Ấm trà quý thời Càn Long giá 3,4 triệu USD 0